فرم مربوط به تولد فرزند آلمان

برای سهولت کار در بخش کنسولی و ویزا سفارت درخواست دارد تا قبل از مراجعه به سفارت، مقدمات کار را دقیقا تهیه کنید. اطلاعات و برگه های اطلاعاتی در صفحه اینتر نتی را دقیقا مطالعه کنید، مدارک لازم را تهیه کنید و فرم ها و پرسشنامه ها را دقیق تکمیل کنید. این به نفع تمام مراجعه کننده ها بوده و سبب کوتاه تر شدن زمان انتظار شما می شود. سفارت این حق را دارد تا از مراجعه کننده ها با مدارک ناقص بخواهد تا زمکان دیگری با تمام مدارک مراجعه نمایند.

تمام اطلاعات در برگه های اطلاعاتی بر اساس معلوات سفارت در زمان تهیه آنها می باشد. تضمینی برای کامل بودن، صحت و یا تغییرات احتمالی وجود ندارد.