برگه درخواست پیوستن خانواده به همسر )و فرزندان همراه(لطفا هنگام تقاضای روادید، دو نسخه کامل از مدارک نام برده شده در ذیل را بطور جداگانه به همراه داشته باشید:
1.ترجمه رسمی تایید شده توسط سفارت آلمان به زبان آلمانی یا انگلیسی توسط یک مترجم رسمی )راهنمای امور حقوقی- کنسولی > تایید و تصدیق مدارک>توضیحات تایید مدارک( و
2.به اضافه یک نسخه کپی ساده از کلیه صفحات ترجمه شده ) توجه داشته باشید که از پشت صفحات و مهر تایید سفارت نیز کپی گرفته شود(مدارک را به ترتیبی که در ذیل می آید بطور جداگانه دسته بندی کنید:
 • فرم درخواست برای اقامت بلند مدت/روادید بلند مدت (در صفحه وبسایت ما قابل دریافت است) بصورت خوانا و کامل تکمیل و امضاء شود.
 • عکس گذرنامه ای عکس رنگی (5.3 X 5،4 ) قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید، بیومتری
 • گذرنامه معتبر دو عدد کپی از صفحات 2 و 3 گذرنامه با امضا و بدون ترجمه
 • کارت شناسایی و موقعیت اقامت همسر شما در آلمان (نیازی به اصل مدرک نیست)
 • گواهی ثبت محل سکونت همسر شما در آلمان(قدیمی تر از سه ماه نباشد، نیازی به اصل مدرک نیست)
 • سند ازدواج ترجمه رسمی تایید شده (توجه داشته باشید تاییدیه نباید قدیمی تر از یک سال باشد!)
 • وکالت برای عقد ازدواج در شرایطی که یکی از طرفینهنگام عقد ازدواج، شخصا حاضر نباشد.
 • شناسنامه طرفین ازدواج در صورتیکه سند ازدواج ایرانی نباشد: همراه با ترجمه تایید شده
 • در صورت ازدواج های قبلی: سند طالق/گواهی فوت همسر سابقترجمه و تایید شده )در صورتیکه سند طالق/ گواهی فوت ازدواجقبلی در سند ازدواج فعلی ثبت شده باشد، نیازی به تایید ترجمهاین مدارک نیست.
 • گواهی دال بر معلومات مقدماتی زبان آلمانی (د ر دو کپی )
 • در سطحA1 ، صادر شده توسط مؤسسه ای با مجوز برگزاری امتحانات طبق استاندارد ALTE  (Europe in Testers Language of Association (که دارای شعبه ای با حضور نماینده ای از مؤسسه اصلی خارجی باشد. در حال حاضر این گواهی در ایران تحت عنوان مدرک زبان "1 Deutsch Start "از مؤسسه آموزش زبان آلمانی تهران، "ÖSD des 1 Deutsch Grundstufe "از انجمن فرهنگی اتریش در تهران و یا مرکز آزمون ÖSD در شیراز ارائه می گردد.
 • بیمه درمانی مسافرتی با اعتبار 90 روزه در آلمان به شرطی که پس از آن قرار داد بیمه ای در آلمان بسته شود و یاموجود باشد، هنگام دریافت روادید، ارائه شود!
در صورتیکه فرزند/ان نیز با شما سفر می کنند، مدارک زیر را هم ارائه دهید:
 • شناسنامه فرزندان ترجمه و تایید شده
 • در صورتی که مطلقه هستید و می خواهید فرزندی را از ازدواج قبلی به همراه داشته باشید:
حکم دادگاه و یا موافقتنامه محضری هر یک از والدین (پدر یا مادر) ترجمه و تایید شده
این مدرک باید حاوی تعیین وضعیت نهایی حضانت به همراه موافقت نامه پدر یا مادر که در اینجا می ماند در خصوص خروج و اقامت بلند مدت فرزندان در آلمان باشد.
لطفا کلیه اصل مدارک را بطور جداگانه همراه داشته باشید!

لطفا به نکات زیر دقت نمایید:
 • مدارک ناقص و یا مدارکی که نادرست دسته بندی شده باشند پذیرفته نمی شوند.
 • تمامی کپی ها باید در اندازه A4 ارائه شوند، حتی زمانی که اصل مدرک اندازه دیگری داشته باشد.
 • ارائه مدارک جعلی همواره باعث رد درخواست روادید می گردد و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. حتی در صورتی که شخص ثالثی در تکمیل درخواست روادید، شما را یاری نماید، شما به عنوان درخواست کننده، مسئول صحت اطالعات ارائه شده در درخواست روادید و نیز اصالت و محتوای مدارک ضمیمه درخواست می باشید.
 • ارسال درخواست روادید به اداره اتباع خارجی فوراً پس از ارائه درخواست روادید صورت نمی گیرد. رسیدگی کامل به 
درخواست روادید - شامل رسیدگی اداره اتباع خارجی آلمان - از زمان ارائه درخواست، 8 تا 10 هفته زمان می برد. البته
امکان نیاز به زمان بیشتر نیز وجود دارد. به محض این که در مورد درخواست روادید شما تصمیم گیری شود، بصورت تلفنی با شما تماس حاصل خواهد شد. پرسش ها در خصوص وضعیت در خواست پس از اتمام 10 هفته از زمان رائه درخواست، پاسخ داده خواهند شد.