برگه توضیحات جهت درخواست روادید برای پیوستن به خانواده
)پیوستن فرزند به والدین(
لطفا هنگام تقاضای روادید، دو نسخه کامل از مدارک نام برده
شده در ذیل را بطور جداگانه به همراه داشته باشید
1 .ترجمه رسمی تایید شده توسط سفارت آلمان به زبان آلمانی یا
انگلیسی توسط یک مترجم رسمی )راهنمای امور حقوقی- کنسولی >
تایید و تصدیق مدارک>توضیحات تایید مدارک( و
2.به اضافه یک نسخه کپی ساده از کلیه صفحات ترجمه شده. ) توجه
داشته باشید که از پشت صفحات و مهر تایید سفارت نیز کپی گرفته
شود(
مدارک را به ترتیبی که در ذیل می آید بطور جداگانه دسته بندی
کنید:
 فرم درخواست برای اقامت بلند مدت/روادید بلند مدت )در صفحه
وبسایت ما قابل دریافت است(
بصورت خوانا و کامل تکمیل و امضاء شود
 عکس گذرنامه ای
عکس رنگی )5.3 X 5.4 ،)قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید،
بیومتری
 گذرنامه معتبر
کپی از صفحات2 و 3 با امضا و بدون ترجمه
 کارت شناسایی و موقعیت اقامت یکی از والدین در آلمان
)نیازی به اصل مدرک نیست(
 گواهی ثبت محل سکونت مادر یا پدر که در آلمان زندگی می کند
)قدیمی تر از 3 ماه نباشد، نیازی به اصل مدرک نیست(
 شناسنامه متقاضی
به همراه ترجمه تایید شده
 شناسنامه مادر یا پدر که در آلمان زندگی می کند
به همراه ترجمه تایید شده
 حکم طالق والدین
به همراه ترجمه تایید شده
 حکم دادگاه و یا موافقت نامه محضری مادر یا پدر که در ایران
مانده است
به همراه ترجمه تایید شده
این مدرک باید حاوی تعیین وضعیت نهایی حضانت به همراه موافقت
نامه پدر یا مادر که در اینجا می ماند در خصوص خروج و اقامت
طوالنی مدت فرزند در آلمان باشد.
 گواهی دال بر تسلط زبان آلمانی )در صورتی که 16 سال تمام
داشته باشید(
در سطح C1 ،صادر شده توسط مؤسسه ای با مجوز برگزاری امتحانات
طبق استانداردALTE
)Europe in Testers Language of Association )که دارای شعبه ای با حضور
نماینده ای از مؤسسه اصلی خارجی باشد. در حال حاضر این گواهی در
ایران تحت عنوان مدرک زبان "C1 "از مؤسسه آموزش زبان آلمانی
تهران، یا انجمن فرهنگی اتریش در تهران و یا مرکز آزمون ÖSD در
شیراز ارائه می گردد.
یا
 مدرک دال بر این که چرا سفر پیوست به خانواده، به دالیل خاص
بدون آشنایی به زبان باید انجام پذیرد
 بیمه درمانی مسافرتی با اعتبار 90 روزه در آلمان
به شرطی که پس از آن قرار داد بیمه ای در آلمان بسته شود و یا
موجود باشد، هنگام دریافت روادید، ارائه شود!
لطفا کلیه اصل مدارک را همراه داشته باشید!
لطفا به نکات زیر دقت نمایید:
 مدارک ناقص و یا مدارکی که نادرست دسته بندی شده باشند
پذیرفته نمی شوند.
 تمامی کپی ها باید در اندازه A4 ارائه شوند، حتی زمانی که
اصل مدرک اندازه دیگری داشته باشد.
 ارائه مدارک جعلی همواره باعث رد درخواست روادید می گردد و
تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. حتی در صورتی که شخص
ثالثی در تکمیل درخواست روادید شما را یاری نماید، شما به
عنوان درخواست کننده، مسئول صحت اطالعات ارائه شده در
درخواست روادید و نیز اصالت و محتوای مدارک ضمیمه درخواست
می باشید.
 ارسال درخواست روادید به اداره اتباع خارجی فوراً پس از
ارائه درخواست روادید صورت نمی گیرد. رسیدگی کامل به
درخواست روادید - شامل رسیدگی اداره اتباع خارجی آلمان - از
زمان ارائه درخواست، 8 تا 10 هفته زمان می برد. البته
امکان نیاز به زمان بیشتر نیز وجود دارد. به محض این که در
مورد درخواست روادید شما تصمیم گیری شود، بصورت تلفنی باشما
تماس حاصل خواهد شد. پرسش ها در خصوص وضعیت در خواست پس از
اتمام 10 هفته از زمان رائه درخواست، پاسخ داده خواهند شد. 
به روز شده: مرداد 1395