به روزه شده: دسامبر 2017
برگه راهنما برای درخواست روادید
دانشجویی و دوره دکترا
لطفا تمام مدارک مربوط به درخواست خود را در 2 دسته بصورت کامل و به ترتیب زیر مرتب نمائید. تمام کپیها
باید در کاغذ A4 ارائه شوند، حتی در صورتی که اصل مدرک دارای ابعاد دیگری باشد.
لطفا زمان مصاحبه، مدارک را به این ترتیب تحویل باجه دهید: در
• فرم درخواست
خوانا و به طور کامل تکمیل و امضا شده باشد. فرمهای معتبر و به روز را می توانید در اینجا بیابید
• عکس گذرنامه ای
سیاه و سفید و یا رنگی، اندازه )35x45 میلی متر(، طی 6 ماه اخیر گرفته شده باشد، با پس زمینه سفید یا خاکستری،
با قابلیت بیومتریک. لطفا به جدول نمونه عکسها و توضیحات مربوطه توجه کنید )فقط به آلمانی(
• گذرنامه معتبر
دارای امضا، و همچنین دو عدد کپی روی کاغذ A4 از صفحات 2 و 3 گذرنامه
•شناسنامه، در صورتی که نام و یا نام خانوادگی خود را تغییر دادهاید
در دسته اول مدارک، کپی تأیید شده توسط سفارت آلمان )اطالعات مربوط به تأیید کپی مدارک در اینجا موجود
می باشد( از ترجمه های آلمانی و یا انگلیسی که توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تأیید شدهاند باید
ارائه شوند. برای دسته دوم، کپی های معمولی کفایت میکنند و نیازی به ارائه اصل شناسنامه و یا اصل ترجمه آن
نمیباشد.
• اثبات امکان تأمین مالی هزینه مربوطه برای مدت اقامت دانشجویی در آلمان
یا مدرکی دال بر وجود حداقل مبلغی معادل 8640 یورو در حساب بانکی به نام خودتان در ایران. در روادید شما قید
خواهد شد که این مبلغ می بایست در زمان ورود همراهتان باشد و پس از رسیدن به آلمان می بایست یک حساب بلوکه
)Sperrkonto )افتتاح نمائید.
و یا تعهدنامه )دعوتنامه رسمی( بر اساس مواد 66 تا 68 قانون اقامت
)قدیمی تر از 6 ماه نباشد؛ هدف از اقامت: تحصیالت دانشگاهی؛ بضاعت مالی دعوتکننده باید ثابت شده باشد!(
و یا مدرکی دال بر دریافت بورس تحصیلی از موسسات رسمی آلمانی یا اروپایی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ایران یا نهادهای آموزشی ایرانی.
به روزه شده: دسامبر 2017
سایر مدارک مالی مورد قبول سفارت نمیباشند.
برای تحصیل در مقطع کارشناسی:
• پذیرش و یا تأییدیه درخواست تحصیل دانشگاهی
تأییدیه درخواست تحصیل دانشگاهی از یونیاسیست )Uniassist )و یا تأیید رسمی درخواست تحصیل از دانشگاه
مربوطه برای درخواست روادیدتان کفایت میکند.
• در صورتی که قبل از شروع تحصیالت دانشگاهی نیاز به گذراندن دوره زبان آلمانی در آلمان دارید، می بایست
گواهی ثبت نام در دوره زبان آلمانی ارائه گردد.
• مدرک دیپلم به همراه ریز نمرات. مدرک پیشدانشگاهی به انضمام نمرات و در صورت وجود گواهی قبولی کنکور
سراسری و یا سایر مدارک اتمام تحصیالت دانشگاهی.
• اگر هم اکنون دانشجو هستید، بایستی کارت دانشجویی و یا گواهی تحصیل در دانشگاه را ارائه کنید.
برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد:
• پذیرش و یا تأییدیه درخواست تحصیل دانشگاهی
یک تأییدیه درخواست تحصیل دانشگاهی از یونیاسیست )Uniassist )و یا تأیید رسمی درخواست تحصیل از دانشگاه
مربوطه برای درخواست روادیدتان کفایت میکند.
• در صورتی که قبل از شروع تحصیالت دانشگاهی نیاز به گذراندن دوره زبان آلمانی در آلمان دارید، می بایست
گواهی ثبت نام در دوره زبان آلمانی ارائه گردد.
• مدرک فارغ التحصیلی )با ذکر معدل کل( مقطع کارشناسی همراه با ریز نمرات، و در صورت وجود مدارک فارغ
التحصیلی کارشناسی ارشد همراه با ریز نمرات.
• اگر هم اکنون دانشجو هستید، بایستی کارت دانشجویی و یا گواهی تحصیل در دانشگاه را ارائه کنید.
برای تحصیل در مقطع دکترا:
پذیرش و/یا دعوتنامه استاد راهنما به انضمام شرح دقیق طرح/پروپوزال دکترا.
• در صورتی که قبل از شروع تحصیالت دانشگاهی نیاز به گذراندن دوره زبان آلمانی در آلمان دارید، می بایست
گواهی ثبت نام در دوره زبان آلمانی ارائه گردد.
• آخرین مدرک فارغ التحصیلی دانشگاه
• اگر هم اکنون دانشجو هستید، بایستی کارت دانشجویی و یا گواهی تحصیل در دانشگاه را ارائه کنید.
به روزه شده: دسامبر 2017
برای تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاهی:
برای دسته اول مدارک می بایست کپی تأیید شده توسط سفارت آلمان )اطالعات مربوط به تأیید کپی مدارک در اینجا
موجود می باشد( از ترجمه های آلمانی و یا انگلیسی که پیش از آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران تأیید شدهاند ارائه شوند. برای دسته دوم، کپی های معمولی کفایت میکنند و نیازی به ارائه اصل مدارک و یا
اصل ترجمه آنها نمیباشد.
اگر مدارک فوق را در خارج از کشور کسب کردهاید، در وبسایت سفارت آلمان در کشور مربوطه جستجو نموده و
ببینید که آیا در آن کشور امور تأیید حقوقی و بینالمللی )آپوستیل( مدارک صورت میگیرد یا خیر. در این صورت
مطمئن شوید که مدارکتان توسط نمایندگی مسئول آلمان در آن کشور، مورد بررسی و تأیید قرار گرفته باشند.
• اثبات مهارتهای زبان
اثبات تسلط کافی به زبان آلمانی، تنها از طریق مدارک زبان صادرشده توسط انستیتو گوته/موسسه آموزش زبان
آلمانی تهران )DSIT ،)انجمن فرهنگی اتریش (ÖKF/(مرکز آزمون دیپلم زبان اتریش (ÖSD (در شیراز، موسسه
آزمون تست داف )TestDaF )و موسسه تلک (GmbH telc (امکان پذیر میباشد.
سطح مدرک زبان مورد نیاز، بستگی به مقررات هر یک از موسسات آموزشی آلمان دارد. درصورتیکه موسسه شما
سطح مدرک زبان خاصی را بعنوان پیششرط پذیرش مقرر نکرده باشد، گواهی B1 بعنوان حداقل مدرک الزم جهت
پذیرش تلقی خواهد گردید.
برای دوره های دانشگاهی انگلیسی زبان، به گواهی زبان آلمانی نیازی نیست، اما یکی از مدارک زبان انگلیسی
TOEFL یا IELTS را باید ارائه کنید )در این ارتباط نیز سطح مدرک زبان مورد نیاز، بستگی به مقررات هر یک از
موسسات آموزشی آلمان دارد(. سایر مدارک زبان پذیرفته نمیشوند.
تسلط کافی به زبان مورد نیاز را خود مؤسسات پذیرنده نیز می توانند تأیید نمایند.
• ارائه مدارک )حتی االمکان پیوسته و بدون وقفه زمانی( شغلی و فعالیتهای دیگر در ایران
• رزومه امضاء شده به صورت جدول
با ذکر آدرس کامل، شماره تلفن در دسترس و درصورت امکان یک آدرس ایمیل
• انگیزهنامهای قوی و متقاعدکننده که خودتان نوشته و امضا کرده باشید
به زبان آلمانی یا انگلیسی در رابطه با دالیلی که باعث شدهاند تصمیم بگیرید در آلمان تحصیل کنید. بخصوص اگر
آخرین مدرک تحصیلی که هم اکنون در اختیار دارید با مقطع تحصیلی که قصد انجام آن را در آلمان دارید، برابری
کند، بایستی دالیل روشن و مجابکنندهایی ذکر نمایید.
انگیزهنامه شما باید به این پرسشها پاسخ دهد:
- چرا آلمان را برای تحصیل برگزیدهید؟
- چرا دانشگاه مورد نظر را انتخاب کردهاید؟
به روزه شده: دسامبر 2017
- چرا رشتهی تحصیلی مورد نظر را انتخاب کردهاید؟
- هدفتان از تحصیل این رشته دانشگاهی چیست و بعد از آن چه برنامههایی دارید؟
• اگر همسرتان شما را به آلمان همراهی میکند:
رزومه همسر، یک کپی از آخرین مدرک تحصیلی و یک کپی از گذرنامه ایشان
• مدرک بیمه مسافرتی برای 90 روز / برای چند بار ورود و معتبر در حوزه شنگن
سخن آخر:
لطفا توجه داشته باشید که ارائه اسناد دست کاری شده و یا جعلی، همواره به رد درخواست روادید منجر میشود و
توسط سفارت و در چارچوب مقررات حقوقی آلمان، بدون استثنا تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. حتی اگر
اشخاص ثالثی به شما کمکی درخصوص ارائه درخواست روادیدتان کرده باشند، باز هم این شمایید که به عنوان
متقاضی، مسؤلیت صحت اطالعات و اصالت و محتوای مدارک ارائه شده را به عهده خواهید داشت.
رسیدگی کامل به درخواست شما که شامل رسیدگی های اداره امور خارجیان نیز می شود، معموال حدود چهار هفته به
طول میانجامد. اما ممکن است بیش از این مدت نیز زمان بطلبد. از همین رو خواهشمندست در ابتدا درخصوص
اینکه پروندهتان در چه مرحلهای قرار دارد، سوال و پیگیری نفرمایید. درخواستهای روادیدی که با پاسخ مثبت
مواجه شدهاند، با اعالم کد پیگیری شش رقمی )بارکد( به روی وبسایت سفارت منتشر میشوند و یا بصورت تلفنی با
شما تماس گرفته خواهد شد. در صورت رد درخواست نیز با شما از طریق تلفن تماس گرفته خواهد شد و پس از آن
میتوانید جهت دریافت ابالغیه رد درخواست به سفارت مراجعه نمایید. به سؤاالت مرتبط با پیگیری وضعیت پرونده و
این که در چه مرحله ای قرار دارد، پس از گذشت حداقل ده هفته از زمان ارائه درخواست روادید پاسخ داده خواهد
شد.