برگه راهنما جهت درخواست روادید جهت ارزیابی برابری ارزش مدارک آموزشی و تحصیلی خارجی بر اساس ماده a 17 قانون اقامت
نکات عمومی
از تاریخ 10 مرداد 1394( برابر با 1 اوت 2015 )افراد می توانند جهت ارزیابی برابری ارزش  مدارک آموزشی و شغلی، درخواست روادید نمایند.
نیرو های کار متخصص شاغل که به عنوان حرفه های ضروری در »فهرست مثبت« (positivliste/de.arbeitsagentur. www – ( موجود هستند مانند مشاغل بیمارستانی، نگهداری از سالمندان یا مشاغل دارای قوانین جدی، که نیازمند مدرک دانشگاهی هستند )مانند
پزشکان( ، می توانند از این امکان استفاده نمایند. برای این کار، تشخیص برابری ارزش کامل مدارک شغلی، از سوی نهادهای مربوطه تایید کننده در آلمان الزامی است. به دلیل کمبود دانش نظری، توانمندی های عملی یا تجربه، این امر همیشه بطور فوری امکان پذیر نیست. در اینصورت نهادهای تایید کننده می توانند اطالعیه ای صادرنمایند که در آن تخصص های فعلی موجود، توضیح ، کمبودهای تشخیص داده شده، تشریح گردیده و لزوم انجام موارد تطبیقی جبرانی تعیین شده باشد )اطالعیه کمبود پیش نیاز(. برای جبران کمبودهای تشریح شده، می توان طبق ماده a 17 قانون اقامت، یکی از اهداف اقامت درخواست گردد:
 انجام یک دوره آموزشی )ماده 17a ،بند 1 قانون اقامت(:
در صورتیکه در اطالعیه کمبود پیش نیاز، کمبودهای تخصصی، عملی یا زبانی درج شده باشند، امکان انجام یک دوره آموزشی مناسب تا مدت 18 ماه به همراه یک امتحان پایانی وجود دارد. هنگام درخواست چنین اجازه اقامتی، وجود یک پیشنهاد کاری الزامی نیست. میان یک دوره آموزشی که بیشتر عملی است و یک دوره آموزشی »مدرسه ای« )کالس زبان، دوره های تکمیلی تحصیلی یا نظایر آن( تفاوت وجود دارد. در صورتیکه )پس از ارزیابی برابری ارزش مدارک شغلی و آموزشی( پیشنهاد کاری برای شغل آینده وجود داشته باشد، فرد می تواند طی دوره آموزشی، فعالیتی که در ارتباط تنگاتنگ با همان حرفه است )به عنوان نیروی کمکی( داشته باشد. در صورتیکه هنوز پیشنهاد کار معینی وجود نداشته باشد، اقامت می تواند پس از تعیین برابری ارزش، تا مدت یک سال جهت جستجوی شغلی متناسب با تخصص حرفه ای، تمدید شود. فعالیت کاری جانبی غیر مرتبط با دوره آموزشی، در هر دو مورد، تا ده ساعت در هفته مجاز است.
 انجام امتحان )ماده 17a ،بند 5 قانون اقامت( به محض این که یک پیشنهاد کاری برای فعالیت شغلی آتی وجود داشته باشد، امکان صدور اجازه اقامت فقط جهت انجام آزمون صالحیت کاری مورد نیاز در خصوص ارزیابی تخصص حرفه ای  خارجی وجود دارد )بدون دوره آموزشی پیشین(. این اجازه اقامت از زمان انجام آزمون تا اعالم نتیجه امتحان اعتبار دارد. فعالیت کاری درچارچوب این دوره اجازه اقامت، مجاز نیست.
مدارک الزم
لطفا همه مدارک مربوط به درخواست را در دو نسخه کامل مجزا به ترتیبی که در ذیل آمده تنظیم نمایید. یک نسخه از مدارک باید حاوی ترجمه اصل تایید شده به زبان آلمانی یا انگلیسی باشد. لطفا به برگه راهنما مربوط به تایید مدارک در لینک ذیل توجه نمایید:
Rechts- und Konsularangelegenheiten > Legalisationen und Beglaubigungen
>Merkblatt zu Legalisationen
برای نسخه دوم، کپی ساده کافی است. لطفا تمام مدارک اصل را آماده و در دسترس داشته باشید! 
لطفا هنگام وقت مصاحبه در بخش مربوطه، مدارک خود را به شرح و ترتیب ذیل ارائه دهید:
 2 عدد فرم درخواست
خوانا، بطور کامل تکمیل و امضا شده. فرم هایی که بطور ناقص، تکمیل شده باشند، پذیرفته نمی شوند.
 2 عدد عکس گذرنامه ای
رنگی ) 4 3X ،) قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید، بیومتریک
 گذرنامه معتبر
امضا شده، همچنین دو تصویر از صفحات 2 و 3 گذرنامه
 شناسنامه
به همراه دو کپی ساده
لطفا اصل مدارک ذیل را به همراه یک نسخه کپی، ارائه دهید!
 اطالعیه کمبود پیش نیاز
اطالعیه کمبود پیش نیاز را نزد نهاد مربوطه )بسته به حرفه تان از اتاق حرف، نظام پزشکی،
بخشداری، دفتر شورای اداری، شهرداری و غیره( دریافت می نمایید. نهاد مربوط به مورد خود را
در آدرس وبسایت زیر پیدا می کنید:
http://www-anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
اطالعیه کمبود پیش نیاز باید شامل اطالعاتی درخصوص لزوم و تناسب دوره آموزشی با امتحانی که باید انجام شود، باشد.
 برگه معرفی جهت انجام دوره آموزشی یا آزمون تئوری/ - صالحیت کاری پست الکترونیک کافی نیست و پذیرفته نمی شود.
 تاییدیه استخدام / پیشنهاد کاری )در صورتیکه موجود باشد( لطفا )نمونه( قراردادکاری امضا شده از سوی یکی از طرفین را ارائه دهید.
 مدرکی مبنی بر تامین مالی اقامت شما در آلمان
یا ارائه مدرکی مبنی بر وجود اعتبار مالی بانکی فعلی در ایران، حد اقل 657 یورو در ماه طی اقامت شما. سپس توضیحی در روادید شما درج خواهد شد مبنی بر اینکه باید این مبلغ را بطور نقدی به هنگام سفر به آلمان به همراه داشته باشید و پس  ازورود، یک حساب مسدود )که تا مدتی معین به آن دسترسی نخواهید داشت( افتتاح شود.
و یا یک دعوتنامه طبق ماده 66-68 قانون اقامت )که قدیمی تر از 6 ماه نباشد، و در آن توانایی مالی تعهد دهنده اثبات شده باشد!(
سایر مدارک مالی، توسط سفارت پذیرفته نمی شوند.
 مدارک مبنی بر پایان دوره آموزشی )به همراه پروانه اشتغال( با ترجمه رسمی تایید شده  مدرک مبنی بر آشنایی به زبان آلمانی )در صورتیکه موجود باشد( مدرک زبان، تنها با ارائه مدرک از موسسه زبان آلمانی تهران (DSIT (و یا موسسه فرهنگی اتریش (ÖKF (امکان پذیر است. سایر مدارک زبان، پذیرفته نمی شوند.
 ارائه مدرک مبنی بر فعالیت های کاری و سایر فعالیت ها ، حتی االمکان بطور کامل
 زندگینامه بطور جدول بندی شده با ذکر آدرس کامل، شماره تماس در دسترس و یک آدرس ایمیل
 ارائه بیمه مسافرتی 90 روزه در آلمان، دارای اعتبار برای سفر مکرر
در صورتیکه قرار داد بیمه در آلمان بسته شود و یا موجود باشد، هنگام دریافت روادید ارائه می شود!
در پایان:
لطفا توجه داشته باشید ارائه مدارک جعلی همواره باعث رد درخواست روادید می گردد و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. حتی در صورتی که شخص ثالثی در تکمیل درخواست روادید شما را یاری نماید، شما به عنوان درخواست کننده، مسئول صحت اطالعات ارائه شده در درخواست روادید و نیز اصالت و محتوای مدارک ضمیمه درخواست می باشید.
فورا پس از ارائه درخواست روادید صورت نمی گیرد. ارسال درخواست روادید به اداره اتباع خارجی رسیدگی کامل به درخواست روادید - شامل رسیدگی اداره اتباع خارجی آلمان - از زمان ارائه درخواست، بطور معمول بین 5 تا 10 هفته زمان می برد. البته امکان نیاز به زمان بیشتر نیز وجود دارد. بنابر این ابتدا از طرح پرسش در خصوص وضعیت درخواست روادید خودداری نمایید. به محض این که در مورد درخواست روادید شما تصمیم گیری شود، بصورت تلفنی باشما تماس حاصل خواهد شد.