نمایشگاه تجارت خودرو در فرانکفورت آلمان ، نمایشگاه بین المللی مناسبی برای صنعت خودرو است. بیش از 4،000 غرفه داران تجهیزات کارگاه، قطعات خودرو، اجزای سیستم، سیستم های الکترونیکی، تامین و مراقبت، و همچنین مفاهیم زیست محیطی و بازیافت در نمایشگاه خودروی فرانکفورت آلمان را ارائه می دهند.


img

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو فرانکفورت آلمان automechanika 2018

img

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو فرانکفورت آلمان automechanika 2018

img

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو فرانکفورت آلمان automechanika 2018

img

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو فرانکفورت آلمان automechanika 2018