خواهشمند است اطلاعات لازم را با توجه به هدف سفرتان از برگه های راهنمای مربوطه دریافت نمایید.

سپس فرم درخواست روادید مربوطه را دانلود کرده و در دو نسخه پر نمایید.

در پایان مدارک خود را بر طبق لیست مدارک به ترتیب طبقه بندی نمایید.